• Overberg Agri (Edms) Bpk Overberg Agri met sy hoofkantoor op Caledon in die Overberg, is gefokus op twee aspekte wat van wesenlike belang is vir alle belanghebbendes naamlik: Volhoubaarheid en Welvaartskepping. Lees meer...
 • Graan Dienste Overberg Agri se produkte-afdeling behels hoofsaaklik die opberging en hantering van graan wat in toegeruste praktyk aangepaste silo's opgeberg en hanteer word.Lees meer...
 • Boltfast Hierdie bekende verspreider van industriële hegstukke, met takke in verskeie stede, is 'n filiaal van Overberg Agri.Lees meer...
 • Besproeiingsbeplanning & Dienste Ons bied professioneel voorbereide besproeiingsontwerpe en planne teen mededingende pryse. Lees meer...
 • Handelsafdeling Ons Handelsafdelings verskaf boerderybenodighede van hoë gehalte teen mededingende pryse deur 'n sterk fokus op die belangrikste boerderyinsette te plaas.Lees meer...
 • Promeal 'n Filiaal van Overberg Agri, Promeal vervaardig, bemark en versprei nat troeteldierkos na alle bekende handelaars in Suid Afrika. Lees meer...
 • Meganisasie Ons Meganisasie afdeling beskik oor die verskeie agentskappe soos Claas, Rovic & Leers en Vitamech, en bemark landboumasjinerie en onderdele.Lees meer...
 • Bredasdorp Slagpale Bredasdorp Slagpale bied slaggeriewe aan en die handelsmerk "Overberg Vleis" is reeds wyd bekend en vind toenemend byval vanweë die uitsonderlike kwaliteit van vleis vanuit die streek.Lees meer...
 • Versekeringsdienste Ons fokus hoofsaaklik op die versekering van boere, privaat individue,en ander besighede. Die afdeling beskik ook oor spesialis kennis in die versekering van wynkelders.Lees meer...
 • Bontebok Kalkwerke Bontebok Kalkwerke, met sy bekende handelsmerk P&B Kalk, vervaardig, bemark en versprei Landboukalk, Voerkalk, Afwitkalk, Boukalk, Watersuiweringskalk en Concrim nasionaal en internasionaal.Lees meer...

Epos Vrywaring

Enig verwysing in hierdie vrywaring na “Overberg Agri” beteken Overberg Agri Beperk, registrasie nommer 1998/001018/06 van Donkinstraat 7, Caledon en al sy filiaal maatskappye, synde Overberg Agri Bedrywe (Edms) Bpk, Overberg Agri Beleggings (Edms) Bpk, Promeal (Edms) Bpk, Boltfast (Edms) Bpk,  Bontebok Lime Works (Edms) Bpk, Bredasdorp Slagpale (Edms) Bpk, en geassosieerde maatskappye.

Alle e-pos kommunikasie, insluitend alle aanhangsels daartoe, word aan u versend deur Overberg Agri op die volgende terme en voorwaardes:

 • Hierdie e-pos, die aanhangsels en enige regte voortspruitend daaruit is, tensy die inhoud duidelik die teendeel aandui, die eiendom van Overberg Agri.
 • Die sienings vervat in hierdie e-pos is, tensy anders aangedui, die van die outeur en nie die van Overberg Agri of sy bestuur nie.   Die inligting in hierdie e-pos is vertroulik en slegs bedoel vir die geadresseerde.  Toegang tot en/of publikasie of bekendmaking van die inhoud van hierdie e-pos aan enige persoon of instansie anders as die geaddresseerde is ongemagtig en mag nie sonder die uitdruklike skriftelike toestemming van die versender geskied nie.
 • Indien u nie die bedoelde geadresseerde of die persoon verantwoordelik vir die aflewering van hierdie boodskap is nie, word u hiermee in kennis gestel dat u hierdie boodskap foutiewelik ontvang het en dat enige bekendmaking, kopieëring of verspreiding van die inhoud daarvan, sowel as enige handeling of versuim voorspruitend daaruit, streng verbode is en onregmatig kan wees.  Indien u hierdie e-pos foutiewelik ontvang het, stel die versender asseblief dadelik in kennis by wyse ‘n beantwoordende e-pos, faks of telefoonoproep en verwyder daarna die boodskap van u sisteem.  Nie-nakoming hiervan mag op onregmatige onderskepping van kommunikasie, inbreukmaking op kopiereg en/of inbreukmaking op die reg op privaatheid neerkom, wat kan aanleiding gee tot strafregtelike en/of sivielregtelike aanspreeklikheid.
 • Nieteenstaande enige ander bepaling in hierdie vrywaring, sal nòg Overberg Agri, nòg die versender van die e-pos, nòg enige ander verteenwoordiger van Overberg Agri aanspreeklik wees vir enige skade, verlies of uitgawe van welke aard ookal (insluitend maar nie beperk nie tot dit wat veroorsaak is deur korrupsie of verlies van data, skade aan sagteware programme en onderbreking van besigheidsbedrywe) wat mag onstaan as ‘n direkte of indirekte gevolg van die oordrag van die e-pos boodskap.
 • Behalwe indien Overberg Agri uitdruklik skriftelik anders bepaal, sal geen ooreenkoms tussen Overberg Agri en die ontvanger van die e-pos, sy agente, of prinsipale afdwingbaar en van enige krag of effek wees tensy op skrif gestel in harde kopie en onderteken by wyse van konvensionele handtekening (nie elektroniese handtekening of gevorderde handtekening nie) deur die partye daartoe.
 • Terwyl alle redelike stappe geneem word om die akkuraatheid en integriteit van die inligting en data wat elektronies oorgedra word te verseker en om die vertroulikheid daarvan te behou, word geen aanspreeklikheid of verantwoordelikheid aanvaar indien inligting of data, vir welke rede ookal, gekorrupteer is of nie sy bedoelde bestemming bereik nie.
 • Indien die e-pos neerkom op gemorspos, die inhoud daarvan aanstootlik of van inbreukmakende aard is of dit andersins gestuur is vir doeleindes wat nie verwant is tot die amptelike besigheid van Overberg Agri nie, is sodanige e-pos teenstrydig met die Overberg Agri kommunikasie beleid en val dit buite die omvang van die betrokke versender se diensbestek en sal Overberg Agri nie aanspreeklik wees vir enige verlies, skade of uitgawe van watter aard ook al wat daaruit voortspruit nie.
 • Overberg Agri behou die reg voor om enige inkomende en uitgaande e-pos boodskappe op sy e-posstelsel te lees, monitor, vernietig, blok, kopiëer of onderskep.
 • Waar die tyd en datum waarop die e-pos gestuur is in dispuut is, sal Overberg Agri, tensy die inhoud van die e-pos uitdruklik anders bepaal, geag word die e-pos te gestuur het  wanneer dit in Overberg Agri se stelsels as “gestuur” aangedui word en sal die e-pos geag word ontvang te wees, maar nie geag word gelees te wees nie, wanneer die e-pos in Overberg Agri se stelsels as “ontvang” aangedui word.